Close

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

GRAFIK ROBOT

Provozovatel internetového obchodu:

akad.malíř Ivan Brůha

Fibichova 3

130 00, Praha 3

IČ: 70565198

Bankovní spojení: 670100-2213347402/6210, účet je veden u mBank

Kontaktní údaje:

tel: +420775955304

e-mail: prague@grafikrobot.cz

(dále též jako „ GRAFIK ROBOT “)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.grafikrobot.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) značky GRAFIK

ROBOT, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na

základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím

a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového

obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na

webové stránce umístěné na internetové adrese www.grafikrobot.cz (dále jen

„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen

„webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu

nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při

objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého

samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní

smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními

obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní

smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu

lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti

předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSK¯ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní

může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět

objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen

uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je

kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené

kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím

považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k

přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující

svůj uživatelský účet déle již nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového

vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je

informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu

ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se

nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a

všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena

možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a

dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,

kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

„objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat

a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost

kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „BUY“. Údaje

uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným

způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob

úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v

objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na

webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními

podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího

uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická

adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství

zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o

dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí

objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající

splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou

nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko

kupujícího.

3.12.Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je

v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím

elektronické pošty.

3.13.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání

kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků

na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové

připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto

náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může

kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2213347402/6210

, vedený u společnosti mBank (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ;

bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady

spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně

jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto

není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti

uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná

při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do

dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží

společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní

platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání

příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde

k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní

ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1

občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými

právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě

kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem

daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu

po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou

adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze

mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1.o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle

na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

5.1.2.o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí

třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých

na vůli prodávajícího,

5.1.3.o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu

5.1.4.o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7.o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8.o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl

dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty

pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil

kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1

občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)

dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je

několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí

poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu

odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář

poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla

prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11

těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného

odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se

kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do

čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující

od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou

povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí

prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je

prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění

poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s

tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupíli

kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně

započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní

smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li

k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně

takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu

vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku

kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené

kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně

nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen

uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady

spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost

obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V

případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §

2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména

prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má

takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které

kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo

předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku

nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží

prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na

opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu

odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí

kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo

vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment

prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady

může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve

smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000

20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský

úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu

osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu

mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.

2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a

příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní

údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely

realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského

účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů

prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není

podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu)

uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat

prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,

jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou

zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o

tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou

soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména

jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu

prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí

informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo

podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se

zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je

nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní

smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího,

může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.DORUČOVÁNÍ

11.1.Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající

odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného

dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na

příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné

okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o

odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je

oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2.Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,

které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako

nedoručitelné.

11.3.Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat

prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou

v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na

adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,

pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena

práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl

se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností

jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a

doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím

v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní

smlouvy.

12.5.Kontaktní údaje prodávajícího:

akad.malíř Ivan Brůha

Fibichova 3 130 00, Praha 3

tel: +420775955304

e-mail: prague@grafikrobot.cz

V Praze dne 5.4.2017